Regulamin Witryny Internetowej

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Witryna internetowa „31 Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier – Cyber Edition”, dostępna pod adresem internetowym www.komiksfestiwal-cyberedition.com, prowadzona jest przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, 90-022, ul. Targowa 1/3, NIP 7251972744, REGON 100522238.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży Usługi na odległość za pośrednictwem Witryny.

 

§ 2 Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Witryny:
  a. osoba fizyczna – osoba prywatna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Witryny. Klient zagraniczny jest rozliczany jak klient krajowy.
  b. podmiot gospodarczy – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w kraju lub zagranicą. W przypadku zakupu Usługi przez podmiot gospodarczy zastosowanie będą miały przepisy regulujące naliczanie podatku Vat zgodnie z miejscem rejestracji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który zgłosi potrzebę otrzymania faktury musi uprzednio przekazać dane konieczne do jej wystawienia na adres mailowy: informacja@ec1lodz.pl.
 2. Sprzedawca – „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej 1/3, kod pocztowy 90-022, NIP 7251972744, REGON 100522238.
 3. Procesor – podmiot przetwarzający dane osobowe np. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. Art4Media Michał Siemieniecki, z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Strzałowa 17B/25, NIP: 956-201-51-64, REGON: 340402347. Posługujący się adresem e-mail: pomoc@art4media.pl; oraz nr tel.: +48 514 662 867.
 4. Witryna – Witryna internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.komiksfestiwal-cyberedition.com.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Witryny.
 6. Formularz rejestracji – formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Konto – konto klienta w Witrynie, są w niej gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonym przez niego Zamówieniu.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Witrynie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.
 10. Usługa – dostępna w Witrynie usługa cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Bilet – metoda zabezpieczenia biletu tradycyjnego za pomocą hasła umożliwiająca wzięcie udziału w wydarzeniu.

 

§ 3 Kontakt z Witryną

 1. Adres Sprzedawcy: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź;
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: informacja@ec1lodz.pl; nr tel : + 48 539 997 693 – wsparcie w procesie płatności;
 3. Adres e-mail Procesora: pomoc@art4media.pl; nr tel : + 48 514 662 867 – wsparcie w procesie rejestracji i logowania;
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą i Procesorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Witryny, w tym przeglądania usług oferowanych na Witrynie oraz złożenia zamówienia, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies,
  d. konto założone na stronie internetowej o adresie: www.komiksfestiwal-cyberedition.com

 

§ 5 Informacje ogólne

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania Platformy festiwalowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności do nie zapisywania, ani zwielokrotniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu materiału umieszczonego na Platformie festiwalowej, w całości bądź we fragmentach.
 2. Przeglądanie Witryny przed dokonaniem zakupu biletu nie wymaga zakładania Konta. Złożenie zamówienia przez Klienta na Usługę możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Witrynie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają 23 % podatek VAT).
 4. Bilet wstępu na 31.Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier Cyber Edition obowiązuje od dnia zakupu do 30.11.2020. Jedna osoba może zakupić jeden dostęp uczestnika do platformy 31.MFKIG, zakładając konto i logując się przez nie do platformy. W zakres usługi wchodzi możliwość zakupu Usługi w trzech okresach czasowych i cenowych:
 • a) Bilet wstępu na 31.Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier Cyber Edition – PRZEDSPRZEDAŻ w cenie 10,00 zł
  Bilet wstępu zakupiony w przedsprzedaży (od 12.10.2020 do 13.11.2020) daje dostęp do:
  • aktualizowanych wybranych informacji na stronie internetowej festiwalu;
  • wszystkich informacji udostępnionych podczas festiwalu na stronie oraz programu artystycznego realizowanego na platformie streamingowej;
  • wybranych materiałów po wydarzeniu na stronie internetowej festiwalu;b) Bilet wstępu na 31.Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier Cyber Edition w- SPRZEDAŻ cenie 15 zł
 • b) Bilet wstępu zakupiony w terminie festiwalu (tj. 14.11.2020 oraz 15.11.2020) daje dostęp do:
  • wszystkich informacji na stronie internetowej festiwalu;
  • programu artystycznego realizowanego podczas festiwalu na platformie streamingowej;
  • wybranych materiałów po wydarzeniu na stronie internetowej festiwalu;
 • c) Bilet wstępu – dostęp do wybranych materiałów z 31. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier Cyber Edition – SPRZEDAŻ PO FESTIWALU w cenie 10 zł
  Bilet wstępu zakupiony po festiwalu (od 16.11.2020 do 30.11.2020) daje dostęp do:
  • wybranych materiałów po wydarzeniu na platformie internetowej festiwalu.

 

§ 6 Zakładanie Konta w Witrynie

 1. Aby założyć Konto w Witrynie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
   Imię,
   nazwisko,
   adres e-mail,
   adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Witrynie jest bezpłatne.
 3. Założenie konta na Witrynie wymaga zaakceptowania regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji zakupu, zgodnie z zapisami Polityki Prywatności udostępnionej na tej Witrynie. Odpowiednie zapisy w zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu są zawarte w Formularzu Rejestracyjnym.
 4. Pierwsze logowanie na Konto odbywa automatycznie po dokonaniu wpłaty za bilet, ponowne zalogowanie się odbywa się przez podanie adresu e-mail jako loginu oraz hasła przesłanego na niego po rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Procesora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w § 3 tj: pomoc@art4media.pl
 6. Konto wygasa w dniu 30.11.2020.
 7. Hasło do konta można zmienić kontaktując się z Procesorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w § 3 tj.: pomoc@art4media.pl

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy na stronie 31.MFKIG www.komiksfestiwal-cyberedition.com potwierdzić zakup usługi oraz wykonać następujące czynności:
  a) wypełnić Formularz Rejestracji, zapoznając się i akceptując:
   Regulamin Witryny Internetowej wraz z zapisami polityki prywatności,
   informację, że Klient realizując transakcję, przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z produktu elektronicznego jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z zapisami Regulaminu Witryny w § 10.
  b) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
  c) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
  d) opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3., które potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży z Klientem;
  e) zachować maila z podsumowaniem oraz hasałem do logowania zalogować się do platformy festiwalowej;

 

§ 8 Oferowane metod odbioru Usługi oraz płatności

 1. Klient może dokonać odbioru zamówionej Usługi poprzez skuteczne zalogowanie się do platformy i dostępu do niej w terminie od dnia zakupu do 30.11.2020 za każdym razem podając ten sam login i to samo hasło.
 2. Klient może skorzystać z płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora Dotpay.

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Witrynie zgodnie z §7 Regulaminu oraz po opłaceniu wartości zamówienia przez operatora transakcji płatniczych DOTPAY w ciągu maksymalnie 90 min od momentu jego zakupu.
 2. Po zrealizowaniu płatności, Klient otrzymuje dostęp do platformy 31.Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier na okres: od momentu zakupu do 30.11.2020r. za każdym razem podając ten sam adres mailowy jako login oraz ustanowione przez siebie hasło.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  b) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§ 11 Reklamacja i zwroty

 1. Zasady dotyczące zwrotów należności za zakupioną Usługę:
  a) Koszt za zakupiony dostęp do Witryny Internetowej 31. MFKiG nie podlega zwrotowi ani wymianie na inna usługę oraz inny termin.
  b) Reklamacje dotyczące płatności należy składać zgodnie z regulaminem dokonywania płatności w serwisie Dotpay, zamieszczonym na stronie www.dotpay.pl .
 2. Zasady dotyczące reklamacji:
  a) Reklamację dotyczącą procesu sprzedażowego należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy: informacja@ec1lodz.pl
  b) Reklamację dotyczącą procesu rejestracyjnego lub logowania należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Procesora: pomoc@art4media.pl
  c) W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, numer transakcji z DOTPAY oraz żądanie Klienta w związku z wadą Usługi.
  d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 7 dni.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13 Dane osobowe w Witrynie Internetowej

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Witryny Internetowej jest Sprzedawca.
 2. Procesorem przetwarzającym dane osobowe Klientów na polecenie Administratora danych osobowych jest firma: Art4Media Michał Siemieniecki z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Strzałowa 17B/25, NIP: 956-201-51-64, REGON: 340402347.
 3. Dane osobowe Klientów gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Witryny Internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Witrynie Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych Procesor udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Witrynie Internetowej.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez zgłoszenie na: pomoc@art4media.pl .
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Witrynę internetową zawierane są w języku polskim oraz języku angielskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Facebook